Zoek
Sluit dit zoekvak.

Veelgestelde vragen

We krijgen als Stichting VoorGrond geregeld vragen per mail binnen. Niet alleen wat en hoe we het doen, maar ook over verbinding met andere initiatieven, samenwerking met anderen, over doneren, biodiversiteit, onderzoek, over educatie, deelnemen in burgerinitiatieven en dergelijke. We hebben geprobeerd de meest gestelde vragen en antwoorden op onze website te zetten.

Vragen over biodiversiteit

Het doel van de Stichting VoorGrond is om de biodiversiteit van landbouwgebieden te bevorderen. De huidige landbouw is monotoon en intensief, waardoor het micro-leven in en boven de grond drastisch afneemt. Dat brengt het langjarige voortbestaan van dit micro-leven in gevaar. Dat moet anders: het micro-leven is essentieel om te komen tot een goede en verantwoorde opbrengsten van gewassen, voor mens en dier.

Vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw zijn de boeren steeds meer kunstmest gaan gebruiken en nadat de intensieve veehouderij – met name met varkens en kippen – is opgekomen, is er een overschot aan mest ontstaan. Daarbij is de toegestane hoeveelheid fosfaat en nitraat dat op het land mag worden uitgereden voortdurend ‘opgerekt’, waardoor de grond verzadigd is geraakt met mineralen. Voor een aantal grassen is dat prima, zij kunnen uitstekend groeien en zorgen voor eiwitrijk gras voor de koeien. Echter de meeste kruiden en behoorlijk veel grassoorten verdragen deze mestgift niet en worden daarnaast verdrongen door de veel sneller groeiende grassen. Omdat de bodem complex is, vanwege de diversiteit aan grondsoorten, de ligging en klimatologische omstandigheden is het noodzakelijk onderzoek uit te voeren om uit te zoeken welke landbouwmaatregelen gunstig zijn voor het behoud van een hoge biodiversiteit.

Een hoge mestgift zorgt ervoor dat de mineralenbalans in de bodem verstoord wordt. Daarnaast wordt er te weinig organische stof aangevoerd. De organische stof, die met vaste mest wordt aangevoerd op het land, wordt door de mijten en springstaarten afgebroken en via schimmels en bacteriën omgezet in mineralen. Schimmels hebben een uitgebreid netwerk in de bodem en zorgen ervoor dat plantenwortels makkelijk aan voedingsstoffen kunnen komen. Een hoge mestgift die vrijwel alleen uit stikstof- en fosfaathoudende verbindingen bestaat geeft dus geen voeding aan de bodemorganismen, waardoor deze langzamerhand uitsterven. Onderzoek naar de ondergrondse biodiversiteit en onderlinge samenhang van organismen is noodzakelijk om de verbanden te kunnen begrijpen om te weten te komen hoeveel een bodem kan produceren met toevoeging van (vaste) mest en met behoud van de biodiversiteit.

Door een lage waterstand in veengebieden aan te houden voor het vee wordt de organische stof in de bodem door mico-organismen sneller omgezet in CO2 en lachgas. Een vermindering van deze broeikasgassen is alleen mogelijk door het droge stofgehalte van de bodem te verhogen en ook door hogere waterstanden aan te houden. Met onderzoek zal moet worden nagagaan welke evenwichten in de bodem van belang zijn om uitstoot van broeikasgassen te voorkomen.

Vragen over doneren en schenken

Stichting VoorGrond heeft op 1 juli 2021, met terugwerkende kracht per 18 maart 2021, de ANBI-status bij verkregen. Deze status biedt fiscaal aantrekkelijke voordelen. Voor iedereen die de doelstelling van Stichting VoorGrond wil ondersteunen!
Een ANBI is niet aan de belastingheffing onderworpen. Dat betekent dat VoorGrond over ontvangen giften, schenkingen, legaten en subsidies geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen. Een donatie, gift, legaat of erfstelling komt zo voor 100% ten goede aan onze stichting die daarmee haar doelstelling kan verwezenlijken.
En uw bijdrage aan VoorGrond, uw gift, komt voor fiscale aftrek in aanmerking. Voor die aftrekpost geldt een drempel (van 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60). Die drempel kunt u vermijden als u zich verplicht om voor een periode van vijf jaar een jaarlijkse gift te doen: uw gift is dan voor 100% aftrekbaar. Zo’n overeenkomst kan in een onderhandse akte worden vastgelegd; een notariële akte is daarvoor sinds 2014 niet meer vereist.

Ja en nee. De doelstelling van Stichting VoorGrond kan goed aansluiten bij de activiteiten van sommige burgercoöperaties. VoorGrond wil graag samenwerken en een burgerinitiatief ondersteunen om een langjarige, blijvende impact op de biodiversiteit in Nederland te realiseren.
Maar Stichting VoorGrond is geen steunstichting. Onze stichting wil met andere instellingen samenwerken, onderzoek uitvoeren en bijdragen aan de verbetering van kennis van biodiversiteit.
Stichting VoorGrond is een juridisch zelfstandige entiteit: het stichtingsbestuur beslist zelfstandig over de activiteiten van VoorGrond.
VoorGrond kan bijvoorbeeld wel lid worden van een burgerinitiatief en zo bijvoorbeeld grond kopen waarop natuurinclusieve landbouw wordt gerealiseerd.

Stichting VoorGrond heeft de ANBI-status per 1 juli, met terugwerkende kracht per 18 maart 2021, verkregen. Door deze ANBI-status voldoet de stichting aan alle daarvoor gestelde vereisten – is uw gift aan stichting VoorGrond fiscaal aftrekbaar. En de stichting kan uw bijdrage voor de volle 100% aanwenden om haar doelstelling te verwezenlijken: een ANBI is vrijgesteld van belastingheffing.

Een coöperatie kan geen ANBI zijn. Een coöperatie is onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Dat betekent dat een coöperatie over een ontvangen gift, legaat of subsidie vennootschapsbelasting moet betalen. Tegen een tarief van 15%, en bij een hoge winst zelfs 25%. De coöperatie kan de gift dus niet voor de volle 100% voor haar activiteiten aanwenden. En uw gift is fiscaal niet aftrekbaar.

Met een gift aan stichting VoorGrond kunt u een burgercoöperatie beter ondersteunen dan met een rechtstreekse gift! U krijgt fiscale aftrek, én Voorgrond kan uw gift voor de volle 100% benutten om de specifieke burgercoöperatie, door u gewenst, te ondersteunen, bijvoorbeeld door m2 grond te kopen voor natuurinclusieve landbouw.

Ja, dat kan. U kunt bij een gift, een schenking of een legaat aan Stichting VoorGrond vragen om dat geld voor een specifiek doel te besteden. Bijvoorbeeld het financieren van onderzoek naar de verbetering van biodiversiteit op een bepaald perceel landbouwgrond.
U kunt met een gift, een schenking of een legaat aan Voorgrond op deze manier indirect schenken of nalaten aan een instelling waarmee Voorgrond samenwerkt. De begunstigde instelling vermijdt zo de belastingheffing over uw bijdrage en kan dat geld voor de volle 100% benutten voor haar activiteiten.
De door de schenker of erflater aangegeven bestemming moet uiteraard wel passen binnen de doelstelling en de activiteiten van VoorGrond. De stichting zal in deze situatie de schenker of de nazaten van de erflater altijd informeren wat er met het geld is gedaan.

Bij een lijfrenteschenking – de belastingwet noemt het een periodieke gift – verplicht de schenker zich om Stichting VoorGrond jaarlijks gedurende minimaal vijf jaar een bepaald vast bedrag te schenken. Een periodieke gift is volledig aftrekbaar voor de belasting. Deze aftrekpost is anders dan een gewone gift niet gebonden aan een minimum of maximumbedrag. U ontvangt dan via uw aanslag inkomstenbelasting – afhankelijk van uw leeftijd en inkomen – tot maximaal 43% (tarief 2021) van het geschonken bedrag terug. Met zo’n belastingteruggave kunt u een schenking aan Stichting VoorGrond fors verhogen als u niet een gewone gift doet, maar een periodieke gift en het belastingvoordeel mee schenkt. Dat kost u netto niets meer, en Voorgrond kan met die hogere bijdrage haar doelstelling beter of eerder realiseren.

De verplichting om gedurende minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag te schenken moet worden vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Een notariële akte is daarvoor niet meer vereist, een onderhandse akte – naar het model op de website van de Belastingdienst – is voldoende. Tijdens de vijfjaarsperiode kan de verplichte jaarlijkse schenking niet worden beëindigd; de verplichting vervalt uiteraard wel als de schenker in die vijfjaarsperiode komt te overlijden.

Rekenvoorbeeld
Stel u schenkt € 500 aan VoorGrond. Uw bruto jaarinkomen is € 50.000.
Bij een gewone gift valt de gift weg in de drempel voor de giftenaftrek van 1% van uw bruto-inkomen.
U heeft geen recht op belastingaftrek (aannemende dat er geen andere gewone giften zijn gedaan). De gift kost u netto € 500.
Bij een periodieke gift kunt u de gift volledig in aftrek brengen, zonder drempel.
Als deze gift u netto ook € 500 mag kosten kunt u Voorgrond € 795 schenken. Bij deze schenking hebt u recht op een belastingteruggave van € 295 (tarief 2021), zodat de schenking u netto ook € 500 kost.

Bij een jaarinkomen van € 70.000 wordt het verschil tussen een gewone en een periodieke gift nog groter. Het belastingvoordeel komt bij dit inkomen uit op 43%.
Een gewone gift van € 500 levert geen aftrek op, de gift valt weg in de drempel voor de giftenaftrek.
Een periodieke gift kan met het belastingvoordeel gebruteerd worden tot € 877. Bij deze schenking heeft u recht op een belastingteruggave van € 377, zodat de schenking u netto dezelfde € 500 kost.

Vragen over voorlichting en educatie

De voorlichting is bestemd voor een aantal doelgroepen, te weten:

  • burgers die de biodiversiteit binnen het huidige landbouwbeleid willen stimuleren. Zij kunnen de stichting financieel of als vrijwilliger ondersteunen;
  • burgers, bedrijven en instellingen die overwegen om giften, schenkingen, legaten of subsidies aan onze stichting te doen toekomen ter bevordering van onderzoek, educatie en voorlichting;
  • wetenschappers die op zoek zijn naar gelden voor de uitvoering van de door hen beoogde onderzoeken om inzicht te krijgen hoe biodiversiteit binnen de landbouw, middels praktische toepassingen, bevorderd kan worden.

Voorlichting wordt gegeven over het effect van de huidige landbouw en veeteelt op de bodem, de organismen die boven- en ondergronds leven, zowel dierlijk als plantaardig. Daarnaast wordt inzicht gegeven over de veranderingen die plaatsvinden op de terreinen die extensief beheerd (gaan) worden en geven we uitleg wat het effect is van de maatregelen die genomen kunnen worden door het onderzoek dat heeft plaatsgevonden.

Op een ieder, van jong tot oud, die inzicht wil krijgen in de huidige stand van biodiversiteit op land- en veeteeltgronden en hoe biodiversiteit bevorderd kan worden door op natuurinclusieve wijze te werken.
Uitkomsten van onderzoek, onder auspiciën van VoorGrond uitgevoerd, worden publiekelijk gedeeld.

Stichting VoorGrond geeft informatie over de percelen waar met financiële middelen van onze stichting onderzoek is uitgevoerd en maatregelen zijn genomen om de biodiversiteit te vergroten.

Het doel is drieledig:

  • bewustwording over huidige stand van biodiversiteit en de korte en lange termijn gevolgen, alsmede over bevordering van biodiversiteit door een natuurinclusief landbouwbeleid;
  • inzicht geven hoe verandering van intensieve naar natuurinclusieve landbouw leidt tot verbetering van de langjarige biodiversiteit;
  • het creëren van gevoel van urgentie waardoor de burger in actie komt voor een andere, natuurinclusieve landbouw die recht doet aan het voortbestaan van plant en dier.